دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
November 12, 2017

کارگاههای پیشنهادی دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

در راستای اهداف و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، و ضرورت توانمند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در جهت تجاری سازی ایده و محصولات علمی، سلسله کارگاههای آموزشی پیوست در دانشگاه برگزار خواهد شد. ..

more...
img_yw_news
November 12, 2017

معیارهای جذب هیات علمی در سال 1396

..

more...
img_yw_news
October 11, 2017

نتایج ارزشیابی سال 1395 مرکز: 40 مقاله و 2358 ارجاع به مقالات مرکز تحقیقات در سال 1395

..

more...
img_yw_news
September 26, 2017

ارایه سخنرانی اعضا هیات علمی در هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران - شهریور 1396

..

more...
img_yw_news
August 27, 2017

سخنرانی جناب آقای دکتر هاتف معصومی استاد هپاتولوژی از دانشگاه Montefiore نیویورک

سخنرانی جناب آقای دکتر هاتف معصومی استاد هپاتولوژی از دانشگاه Montefiore نیویورک ..

more...

Tab2
Tab2
Tab2
Tab2
Tab2

Tab3
Tab3
Tab3
Tab3
Tab3

Tab5
Tab5

Tab6
Tab6

Tab7
Tab7

Tab8
Tab8